คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล

คณบดี
053-945011,053-949156

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์ มีสุขโข
รองคณบดี
5014,5046
jutarat.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล
รองคณบดี
053-949106
thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา จันทโสภีพันธ์
รองคณบดี
053-949102
phanida.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
รองคณบดี
945021,949119
thitinut.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ วังศรีคูณ
รองคณบดี
053-949108
suparat.w@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ เฉลิมสุข
ผู้ช่วยคณบดี
053945019
nonglak.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
ผู้ช่วยคณบดี
949020,945016,949129
piyawan.sa@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
ผู้ช่วยคณบดี
053-935017, 949047
chanchai.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
ผู้ช่วยคณบดี
053-949057
chiraporn.tac@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา ทำดี
ผู้ช่วยคณบดี
053-949064,945018, 945037
decha.t@cmu.ac.th