คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย ชัยดรุณ
หัวหน้าภาควิชา
5512
winai.c@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณวัฒน์ วัฒนชัย
รองหัวหน้าภาควิชา
nawat.w@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5512-3
damrong.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5512-3
atchareeya.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เจนจิต ชูวุฒยากร
รองศาสตราจารย์
5512-3
janejit.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย ชัยดรุณ
รองศาสตราจารย์
5512
winai.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณวัฒน์ วัฒนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nawat.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลินดา หรรษภิญโญ
รองศาสตราจารย์
linda.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945512
thidarat.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chulaluck.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เหมือนพลอย นิภารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945512
muenploy.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรพร ชัยกิจมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
voraporn.c@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง อรณิสา นาเนกรังสรรค์
อาจารย์
053-936155
onnisa.naneg@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง อทิตยา อภิวรรธกกุล
อาจารย์
053-945512
atitaya.a@cmu.ac.th
นาย ธนภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสรี
อาจารย์
053-946214
thanaphat.ch@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิเรก ผาติกุลศิลา
รองศาสตราจารย์
053-945512
direk.p@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เกษรา พัฒนพิฑูรย์
ศาสตราจารย์
053-945512
kessara.pathana@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นภาพร ตนานุวัฒน์
รองศาสตราจารย์
0-5321-3003
napaporn.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ภารดี คุณาวิศรุต
รองศาสตราจารย์
053-945512
paradee.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประภัสสร ผาติกุลศิลา
รองศาสตราจารย์
053-935512
prapatsorn.pa@cmu.ac.th