คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กานดา เมฆใจดี
หัวหน้าภาควิชา
06-1903401
karnda.me@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธวัชชัย มั่นอ่ำ
รองหัวหน้าภาควิชา
053-946214
tawachai.m@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ นายแพทย์ มาโนช โชคแจ่มใส
อาจารย์
053-935262
manoch.c@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
ศาสตราจารย์
053945432
pongruk.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลิ่นเทียน วรรณภักตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5432-4 ต่อ 108
klintean.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ ใจแข็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935432 ต่อ 126
churdsak.j@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ยุตติ อมรเลิศวัฒนา
อาจารย์
053-936215
yutti.amornlert@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธวัชชัย มั่นอ่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-946214
tawachai.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศุภกิจ คชาอนันต์
อาจารย์
053-936215
supakit.kh@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สิทธิพร เรืองดิษฐ์
อาจารย์
053-935432
sittiporn.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กานดา เมฆใจดี
รองศาสตราจารย์
06-1903401
karnda.me@cmu.ac.th
อาจารย์ อนงพันธ์ จันทร์กุย
อาจารย์
053935432
anongphan.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จาตุรงค์ กันชัย
รองศาสตราจารย์
053945432
chaturong.k@cmu.ac.th