คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิชุดา จิรพรเจริญ
หัวหน้าภาควิชา
5462
wichuda.j@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรินทร์ จิรนิรามัย
รองหัวหน้าภาควิชา
053-945462
surin.j@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรินทร์ จิรนิรามัย
รองศาสตราจารย์
053-945462
surin.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์
รองศาสตราจารย์
053-945462
peerasak.lerttrakarn@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
รองศาสตราจารย์
053-945462
ronnaphob.ua@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิชุดา จิรพรเจริญ
รองศาสตราจารย์
5462
wichuda.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปัทมา โกมุทบุตร
รองศาสตราจารย์
patthama.g@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยพงษ์ คำริน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
piyapong.khumrin@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยสิริ อังกุระวรานนท์
อาจารย์
chaisiri.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนวัช วิเศษบริสุทธิ์
รองศาสตราจารย์
053-935162
anawat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935462
kanokporn.pinyopo@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นลินี ยิ่งชาญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945462
nalinee.j@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ พิชญุตม์ ภิญโญ
อาจารย์
053935462
phichayut.phinyo@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์
อาจารย์
053935462
nopakoon.n@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ลลิตา จุฑารัตนากูล
อาจารย์
053-935462
lalita.chuta@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ญาณี โชคสมงาม
อาจารย์
053-935462
yanee.choksomngam@cmu.ac.th
แพทย์หญิง นิดา บัววังโป่ง
อาจารย์
053-935462
nida.buawangpong@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล
อาจารย์
053-935462
nisachol.s@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ อัศวิน โรจนสุมาพงศ์
อาจารย์
053-945462
auswin.r@cmu.ac.th