คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บริบูรณ์ เชนธนากิจ
หัวหน้าภาควิชา
6722
boriboon.c@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บริบูรณ์ เชนธนากิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6722
boriboon.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวร วิทยชำนาญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053947796
borwon.witt@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ปริญญา เทียนวิบูลย์
อาจารย์
053-946214
parinya.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรองกาญจน์ สุธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
krongkarn.s@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ภาวิตา เลาหกุล
อาจารย์
053-936214
pavita.laohakul@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ วชิระ วงศ์ธนสารสิน
อาจารย์
053-936333
wachira.wong@cmu.ac.th
นาย ชานนท์ ช่างรัตนกร
อาจารย์
053936722
chanon.c@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์
อาจารย์
053-936722
theerapon.t@cmu.ac.th