คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ทรัพย์บำเรอ
หัวหน้าภาควิชา
053-935472
ratana.sapbamrer@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์
รองศาสตราจารย์
053-935471-4
penprapa.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ลักขณา ไทยเครือ
ศาสตราจารย์
053-945472 to 3
lakkana.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
รองศาสตราจารย์
5472-4 ต่อ 120
kriengkrai.s@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง กรองพร องค์ประเสริฐ
อาจารย์
053-946905
krongporn.o@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ อมรพัฐ กิจโร
อาจารย์
053935472
amornphat.kit@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ชโนดม เพียรกุศล
อาจารย์
053-935542
chanodom.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ทรัพย์บำเรอ
รองศาสตราจารย์
053-935472
ratana.sapbamrer@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง มธุรมาศ สีเสน
อาจารย์
053-95472
mathuramat.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รุ่งนภา มาละเสาร์
อาจารย์
053-935472-4
rungnapa.m@cmu.ac.th
นายแพทย์ วชิรนันท์ ศิริกุล
อาจารย์
053-935462
wachiranun.sir@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ วิทวัส สุรวัฒนสกุล
อาจารย์
053-935472
vithawat.surawat@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ พีระสัก อัศวนพคุณ
อาจารย์
053-935472
pheerasak.assava@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ กัมปนาท วังแสน
อาจารย์
053935472
kampanat.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว
รองศาสตราจารย์
053-945472
tharntip.p@cmu.ac.th