คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
หัวหน้าภาควิชา
053-936228
chalerm.liw@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยยุทธ เจริญธรรม
รองหัวหน้าภาควิชา
0-5324-6267
chaiyut.charoentum@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทพร ตียพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-946456,945899
nantaporn.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
รองศาสตราจารย์
0-5327-2155
chaiwat.b@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
ศาสตราจารย์
053-895107
khuanchai.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล
รองศาสตราจารย์
053-946453
mattabhorn.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรินทยา พรหมินธิกุล
รองศาสตราจารย์
arintaya.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรกร ธีรกิตติกุล
รองศาสตราจารย์
5482
theerakorn.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศุภวรรณ บูรณพิร
รองศาสตราจารย์
053-946453
supawan.b@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ศศินี ฮันตระกูล
อาจารย์
053-939700
sasinee.h@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง สลิล กีรติกานนท์
อาจารย์
053-936214
salin.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ขจรศักดิ์ นพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936452
kajohnsak.noppakun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรัตน์ ตันประเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
surat.tan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
รองศาสตราจารย์
053-935161
adisak.tan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปาริชาติ สาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
parichat.salee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นภัทร โตวณะบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
napatra.to@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นนทกานต์ นันทจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nontakan.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง
รองศาสตราจารย์
053945482
ekarat.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อติคุณ ลิ้มสุคนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
atikun.limsukon@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศุภราภรณ์ วังแก้ว
รองศาสตราจารย์
suparaporn.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อภิญญา ลีรพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
apinya.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ
รองศาสตราจารย์
wanwarang.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ภัทราพร ตาเจริญเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935482
pattraporn.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945482
thanawat.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มติ เชื้อมโนชาญ
รองศาสตราจารย์
mati.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
phuripong.kijdamr@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ชาตรี ชัยอดิศักดิโสภา
อาจารย์
chatree.chai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945482
thatthan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935482
atiwat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
narawutt.p@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม
อาจารย์
053-945482
surachet.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิพาวรรณ ไวศยะนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053946453
nipawan.w@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ นิธิ ธินรุ่งโรจน์
อาจารย์
053946908
nithi.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กนกวรรณ ภิญโญพรพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945482
kanokwan.pinyo@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ กิตติ เทียนขาว
อาจารย์
053935899
kitti.th@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ปาณัสม์ เจษฎาพร
อาจารย์
053-920688
panas.j@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ พฤทธิ์ คูศิริสิน
อาจารย์
053935482
prit.kusirisin@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
อาจารย์
053-935482
poramed.wi@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง รุจิรา รุจิเวชพงศธร
อาจารย์
053-935482
rujira.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พรรณนิภา สุวรรณสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pannipa.s@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง วรผกา มโนสร้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-946909
worapaka.m@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์
อาจารย์
tasalak.t@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย
อาจารย์
053-935482
nutchanok.n@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ภูมิ ณรงค์เกียรติคุณ
อาจารย์
053-945482
phoom.n@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ชุติเทพ ทีฆพุฒิ
อาจารย์
053-936214
chutithep.t@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ กลวิชย์ ตรองตระกูล
อาจารย์
053935483
konlawij.tr@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์
อาจารย์
053-949700
krit.lee@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ธนิกา เกตุเผือก
อาจารย์
053-935482
thanika.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ ธีรภัทร นันท์ศุภวัฒน์
อาจารย์
053935482
teerapat.nant@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ปกป้อง พิริยคุณธร
อาจารย์
053-935482
pokpong.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
รองศาสตราจารย์
053-936228
chalerm.liw@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธเนศ ชิตาพนารักษ์
รองศาสตราจารย์
053280828
taned.chi@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
รองศาสตราจารย์
053-935162
natapong.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
รองศาสตราจารย์
0-5333-1393
romanee.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยยุทธ เจริญธรรม
รองศาสตราจารย์
0-5324-6267
chaiyut.charoentum@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อรรถวุฒิ ดีสมโชค
รองศาสตราจารย์
053-935162
athavudh.d@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรวิทย์ เลาห์เรณู
ศาสตราจารย์
053-996839
worawit.louthrenoo@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทนา กสิตานนท์
รองศาสตราจารย์
6449
nuntana.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรัณย์ ควรประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
0897585050
srun.k@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
อาจารย์
053946452
vuddhidej.o@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา
อาจารย์
053-94-5488
lalita.n@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชายชาญ โพธิรัตน์
ศาสตราจารย์
053936396
chaicharn.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง บุษยามาส ชีวสกุลยง
รองศาสตราจารย์
0819801255
busyamas.chewask@cmu.ac.th