คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้อง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพล ทรรศนพรรณ
หัวหน้าสำนักวิชา
053-942910
tossapon.t@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์
รองศาสตราจารย์
053-942910
chatree.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
รองศาสตราจารย์
053 - 942910
taipesrinivati.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสุ สิงหัษฐิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942910
wasu.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี สุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942910
suthasinee.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย จินะวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942910
sakchai.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942910
chainarong.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองศาสตราจารย์
053-942910
usanee.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942910
darunee.pais@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. Alexandre Chitov
รองศาสตราจารย์
053-942910 ต่อ 322
alexandre.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
อาจารย์
053-942910
songkrant.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942910
pedithep.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เชิญพร เรืองสวัสดิ์
อาจารย์
053 942909
chernporn.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ภาสกร ญี่นาง
อาจารย์
053-942910 ต่อ 0
passakorn.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ปารณ บุญช่วย
อาจารย์
053942909
paron.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กฤษณ์พชร โสมณวัตร
อาจารย์
053-942910 ต่อ 305
kitpatchara.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
อาจารย์
053-942910
paisit.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
รองศาสตราจารย์
053-942910
pornchai.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพล ทรรศนพรรณ
รองศาสตราจารย์
053-942910
tossapon.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รองศาสตราจารย์
053-942910
somchai.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
รองศาสตราจารย์
053-942910
boonchoo.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอยแก้ว โปราณานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942910
ploykaew.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942910 ต่อ 324
salinee.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัษฎายุทธ ผลภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942910 ต่อ 323
atsadayut.polnpak@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942910
nuthamon.k@cmu.ac.th
อาจารย์ วาทิศ โสตถิพันธุ์
อาจารย์
053-942910
watis.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์
053-942910 ต่อ 326
nawaporn.sa@cmu.ac.th