คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้อง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัษฎายุทธ ผลภาค
รองคณบดี
053-942910
atsadayut.polnpak@cmu.ac.th
อาจารย์ ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
รองคณบดี
053-942910
chainarong.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดี
053-942910
usanee.a@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร. พลอยแก้ว โปราณานนท์
ผู้ช่วยคณบดี
053-942910
ploykaew.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยคณบดี
053942910
darunee.pais@cmu.ac.th