คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้อง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

พันตำรวจโทหญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์

ขอแสดงความยินดี พันตำรวจโทหญิงจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ รหัสนักศึกษา 3604248 ได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านบริการสังคม จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

คุณ เดือน วงษา

คุณเดือน วงษา นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 5 รหัส 3904265 รับรางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประเภทบุคคล จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๔ “รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2011