วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

International College of Digital Innovation

"College of Digital Startup" วิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ
หัวหน้าสำนักวิชา
053943327
rujira.o@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
อาจารย์
053-943711
aniwat.ph@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นที นาคธนสุกาญจน์
อาจารย์
053942601
nathee.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ จันทร์เอม
อาจารย์
053943711
somsak.chanaim@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ธนารัตน์ รัตนดำรงอักษร
อาจารย์
053943711-2
tanarat.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จักรพงศ์ ขึ้นแสน
อาจารย์
053-943705
chakkrapong.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. SIVA RAMASAMY
อาจารย์
053943704
sivashankar.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ศิลป์ สิงหราชวราพันธ์
อาจารย์
053942601
silpa.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปิยะฉัตร อุดมวงษ์
อาจารย์
053-942606
piyachat.u@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เพียงออ เลาหะวิไลย
อาจารย์
053943723
piangor.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรวิทย์ เทพแสน
อาจารย์
053943722
worawit.tepsan@cmu.ac.th
อาจารย์ จุฑารัตน์ ฉัตรศิริกุล
อาจารย์
053943722
jutharut.c@cmu.ac.th
นางสาว พินทุสร อ่อนเปี่ยม
อาจารย์
053943711
pintusorn.o@cmu.ac.th
อาจารย์ กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
อาจารย์
053-942910
kanya.hi@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ธีรพจน์ จันทรศุภแสง
อาจารย์
053-942601
tirapot.c@cmu.ac.th
ดร. อนุกูล แต้มประเสริฐ
อาจารย์
053943723
anukul.t@cmu.ac.th
นาย นเรศ สุยะโรจน์
อาจารย์
053943722-3
naret.suyaroj@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศรณย์เศรษฐ์ โสกันธิกา
อาจารย์
053-943711-12
saronsad.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. AHMAD DAWOD
อาจารย์
0650066958
ahmadyahyadawod.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. SEAMUS LYONS
อาจารย์
053943711
seamus.l@cmu.ac.th
นาย MICHAEL HARRIS
อาจารย์
053-943711-12
michael.harris@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อรรณพ ธนัญชนะ
อาจารย์
053-943723
annop.t@cmu.ac.th