วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

International College of Digital Innovation

"College of Digital Startup" วิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง
รองคณบดี
manad.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์
รองคณบดี
053-945020, 945047
benjamas.s@cmu.ac.th