คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณวรรฒ หม่อมพกุล
หัวหน้าภาควิชา
053-943251
ronawat.mompagul@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารดาว วงศ์เสรี
รองหัวหน้าภาควิชา
053-943251
thandao.w@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร เรือนไกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
sakorn.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี แก้วปัญญา เอนเกีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
pussadee.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณวรรฒ หม่อมพกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
ronawat.mompagul@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิฐ ชุติมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
smith.x@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลานนา ชุติมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
lanna.chutima@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยุพล สุทธโทธน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
payupol.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดธิดา ภาวะวิจารณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(66)53-943251 ext. 207
sudthida.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกวลิน แก้วเรือน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
kevalin.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
kalaya.boon@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรินยา ขัติยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
sarinya.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศินี เขื่อนแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
sasinee.khuankaew@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศรา วังรัตนโสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
nisara.wang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา สุแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
thitima.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศุภรักษ์ เตชะเจริญรุ่งเรือง
อาจารย์
053-943251
suparak.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943251
phinnarat.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. มุทิตา ชินภักดี
อาจารย์
053943251
muthita.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมินตรา มาคล้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
sumintra.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. SEAN FORD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943251
ford.sean@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์ จินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943231 ext. 204
bordin.chinda@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศตนันต์ เปียงบุญทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
satanan.p@cmu.ac.th
อาจารย์ สุรัชดา ธีระราษฎร์
อาจารย์
053-943231
surachada.teerarasd@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุระ อินตามูล
อาจารย์
053-943251
sura.i@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สยาม ชุติมา
อาจารย์
053-943251
siam.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช ศิริวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
teeranoot.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร สุนิธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943251#303
wichian.sunitham@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
pongsak.rattanawong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ณ น่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
aree.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Wayne Deakin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
wayne.georgedeakin@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดารัตน์ เดอ เวชาวเวอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251 ต่อ 111
jindarat.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิวาพร ธงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
tiwahporn.thong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารดาว วงศ์เสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
thandao.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลาธิป วสุวัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
chalathip.wasuwat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาจบัณฑิต วงศ์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
katbandit.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นตวัน วงศ์ฉลาด
อาจารย์
053-943251
natawan.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. มะลิ สัทธาชัย
อาจารย์
053-943251
mali.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เพียงชนม์ ราษฎร์ดุษฎี
อาจารย์
053-943251
piangchon.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ธีรยุทธ สง่างามสกุล
อาจารย์
053-943251
thirayut.san@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรวุฒิ อึ้งจิตรไพศาล
อาจารย์
053-943251
worawut.ung@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวดล เกตุแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
chawadon.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
tanyapon.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยวรรณ สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
junyawan.suwannarat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรากราณต์ อินทะนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
phatcharakran.int@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัทน์นลิน กันตะบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
patnalin.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐลักษณ์ ถิรโชติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
nattalak.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์ พิศสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943251
isaraporn.p@cmu.ac.th