คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

Master of Science Program in Clinical Psychology (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา)

Master of Arts Program in Lan Na Studies (Interdisciplinary Program) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

Master of Arts Program in Philosophy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in History (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้