คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

Bachelor of Arts Program in German (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 อยู่ระหว่างเสนอ สกอ.รับทราบ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Master of Arts Program in Thai (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Master of Arts Program in History (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

Master of Arts Program in Cultural Studies (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

Master of Science Program in Counseling Pyschology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

Master of Science Program in Industrial and Organizational Psychology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

Master of Science Program in Counseling Pyschology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in History (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้