คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรษพร อารยะพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
053-943238
watsaporn.a@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพรรณ กุลจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943238#23
thanapun.ku@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ภูริทัต
รองศาสตราจารย์
053-943238
kitti.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943238
piyapat.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี นนทคำจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943238
pussadee.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชนิตว์ ลีนาราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943238
bhornchanit.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรษพร อารยะพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943238
watsaporn.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฎ์ จุลรอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943238
phichete.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ นันทศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943238
chaiwat.n@cmu.ac.th