คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Go for SMART AGRICULTURE การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
053 944026
piyawan.s@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสุข ชัยสุข
รองหัวหน้าภาควิชา
0-5394-4022
pornsuk.c@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ไสว บูรณพานิชพันธุ์
รองศาสตราจารย์
0-5394-4026
sawai.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสุข ชัยสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-4022
pornsuk.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
patcharin.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944026
piyawan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ratchadawan.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944 022 ต่อ 107
pilunthana.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา เรืองวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944022
on-uma.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กรวัฒน์ อรรถโสภา
อาจารย์
053-94025
korrawat.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล
รองศาสตราจารย์
kaewalin.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สรัญยา วัลยะเสวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-4021-2
sarunya.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา อัครพิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-4021-2
angsana.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944026
yaowaluk.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร กุลสาริน
รองศาสตราจารย์
053944026
jiraporn.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ โตอนันต์
ศาสตราจารย์
053-944 021
chaiwat.t@cmu.ac.th