บริการขอตรวจสอบหนี้สินของห้องสมุด

21 เมษายน 2564

สำนักหอสมุด

        บริการขอตรวจสอบหนี้สินของห้องสมุด สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563
นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ โดยส่งข้อความแจ้งรายละเอียด พิมพ์ "ขอตรวจสอบหนี้สินของห้องสมุด" ตามด้วย "ชื่อ-สกุล" และ "รหัสนักศึกษา"
        ผ่านช่องทาง Facebook: http://m.me/LibraryCMU/ Line: lin.ee/FDbk1exQ หรือโทร. 0 5394 4512

แกลลอรี่