สำนักหอสมุดขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564

สำนักหอสมุด

        สำนักหอสมุดขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แกลลอรี่