ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะมาจากจังหวัดเสี่ยง

5 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากปัจจุบันยังคงปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบางจังหวัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ดังนี้


1. ก่อนเดินทางให้นักศึกษากรอกแบบรายงานข้อมูล เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลไปวางแผนในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา ตามลิงก์ https://cmu.to/BDibU

2. ตรวจสอบข้อมูลประกาศจังหวัดพื้นที่เสี่ยง เพื่อจำแนกตนเองว่านักศึกษาอยู่ในกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยงหรือไม่ ตามลิงก์ https://cmu.to/97onL

3. เดินทางมาก่อนกำหนดวันสอบ 14 วัน เพื่อ Self-quarantine โดยการพักอาศัยในสถานที่กักแยก เป็นเวลา 14 วัน

4. เมื่อถึงที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ ให้บันทึกข้อมูลสุขภาพตนเองในระบบ CMU Self Health check for COVID-19 และบันทึกต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ตามลิงก์ https://cmsdm.net/CMUCOVID/pages-login2.php

5. จำเป็นต้อง Self-quarantine ให้ครบกำหนด 14 วัน โดยงดพบปะบุคคลอื่น
- กรณี Self-quarantine ครบ 14 วัน และไม่มีอาการผิดปกติ สามารถเดินทางมาเข้าสอบได้ตามปกติ ให้เดินทางมาสอบก่อนเวลาที่กำหนดอย่างน้อย 30 นาที
- กรณี Self-quarantine ไม่ครบ 14 วัน
5.1 หากมีสถานที่จัดสอบเพียงพอ อาจมีการแยกห้องสอบ
5.2 หากไม่มีสถานที่จัดสอบเพียงพอ จะมีการนัดสอบอีกครั้งในภายหลัง

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
1. หากมีอาการผิดปกติ ไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อแจ้งการไม่สามารถเข้ารับการวัดและประเมินผลผ่านระบบทะเบียนการศึกษา เมนูขออักษรลำดับขั้น I
2. หากไม่มีอาการผิดปกติ ให้เดินทางมาสอบก่อนเวลาที่กำหนดอย่างน้อย 30 นาที


ขอขอบคุณในความร่วมมือ

ด้วยความปรารถนาดี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่