มช. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 29 มิ.ย. 2563

18 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา บริการ สวัสดิการ การปรับตัว การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45 – 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teamsการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานับเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษานับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา บริการ สวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้นักศึกษา กิจกรรม การปรับตัว แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เรียนรู้ทักษะชีวิตในด้านการพัฒนาตนเองระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45 – 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากนั้นจะเป็นการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ
• “การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่” โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี
• “การใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างไรจึงจะเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมในศตวรรษที่ 21” โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี
• “ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่” โดย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
• “บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่” โดย ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• “กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่” โดย สโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 จะเป็นการปฐมนิเทศระดับคณะ โดยนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด


ขั้นตอนการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 แบบออนไลน์นั้น นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft teams ได้ที่ https://teams.microsoft.com บนอุปกรณ์ให้เรียบร้อย จากนั้นสแกน QR Code นี้เพื่อเข้าสู่การประชุม โดยนักศึกษาสามารถใช้ CMU Account เพื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยตามวันและเวลาดังกล่าว


หากมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3042

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/firstyear


แกลลอรี่