คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

23 มีนาคม 2564

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

ได้นำคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการทำงาน การจัดการ จราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชนของศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  

แกลลอรี่