คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

23 March 2021

Smart Campus Management Center : SCMC

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ได้นำคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการทำงาน การจัดการ จราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชนของศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
Gallery