ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม หากประเมินตนเองแล้วพบว่ามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

10 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
หากนักศึกษา/บุคลากร ประเมินตนเองแล้วพบว่ามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ตาม timeline ที่แนบมานี้
ให้กรอกข้อมูลตามลิ้งค์นี้ https://cmu.to/ReportCoV19
และสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด พร้อมกักตัวเป็นเวลา 14 วัน


Be responsible to society
If students/staff evaluate themselves and discover that they have come in contact with individuals diagnosed with COVID-19, or traveled to high-risk locations according to the provided timeline, fill in the following form: https://cmu.to/ReportCoV19Eng
Observe your symptoms and undergo self-quarantine for 14 days.


     แกลลอรี่