แนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

28 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ บันทึกข้อมูลในระบบ CM-ชนะ

ได้ที่ https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php

แกลลอรี่