CMU Daily Health Passport เฝ้าระวังสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร มช.

1 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบการประเมินสุขภาพรายวันด้วยตนเอง CMU Daily Health Passport ติดตามสุขภาพของนักศึกษา บุคลากรอย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน หรือ CMU Mobile ลงชื่อเข้าใช้ด้วย CMU IT Account ของตนเอง (@cmu.ac.th) เพื่อใช้ในการติดตามข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ข้อมูลสำคัญในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และยังเชื่อมต่อไปยังบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน การลงชื่อเข้า-ออกการทำงาน รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า ขส.มช. ที่สามารถแจ้งสถานะและจำนวนผู้โดยสารภายในรถไฟฟ้า เป็นต้น


ในสถานการณ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างความเชื่อมั่นในการเข้าห้องเรียน เข้าทำงาน และการติดตามสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร โดยได้พัฒนา CMU Mobile เพิ่มระบบ CMU Daily Health Passport ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่นักศึกษาและบุคลากรต้องเข้าไปรายงานสุขภาพรายวันด้วยตนเองทุกวัน เป็นการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อตรวจเช็คสุขภาพว่ามีอาการผิดปกติใด ๆ หรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มอาการทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ/จาม มีน้ำมูก/มีเสมหะ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ปวดศรีษะ ปวดเนื้อปวดตัว อ่อนเพลีย ถ่ายเหลว ท้องเสีย เป็นต้น หากมีอาการเข้าข่ายจะมีการแจ้งเตือนให้ไปพบแพทย์ ซึ่งหลังจากประเมินสุขภาพรายวันแล้วจะปรากฎ QR Code ที่แบ่งสีตามลักษณะอาการ 4 สี ได้แก่

  • สีเขียว สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติดี
  • สีเหลือง มีอาการที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
  • สีแดง มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ควรพบแพทย์
  • สีเทา สำหรับนักศึกษา บุคลากรที่ยังไม่ได้ประเมินสุขภาพรายวัน 

โดย QR Code นี้ มีอายุ 1 วัน นักศึกษา บุคลากรจำเป็นต้องประเมินสุขภาพใหม่ทุกวัน

  

การประเมินสุขภาพรายวันด้วยตนเองผ่าน CMU Daily Health Passport นี้ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถติดตามสุขภาพของนักศึกษาบุคลากรอย่างใกล้ชิด เห็นภาพรวมและเข้าใจสถานการณ์นำไปสู่การกำหนดนโยบายได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพและเป็นการป้องกันโรค เพื่อนำไปสู่การเรียนและการทำงานอย่างมีคุณภาพและมีความสุขในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 


อีกทั้งระบบ CMU Daily Health Passport ยังสามารถใช้ในการลงชื่อเข้าเรียน เข้าสถานที่ต่างๆ เช่น การเข้าใช้บริการอาคารกีฬาของมหาวิทยาลัย การเข้าใช้บริการสำนักหอสมุด และร่วมงานต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้คัดกรองตัวเองเบื้องต้นก่อนเข้าอาคาร โดยขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรที่มาใช้บริการจะต้องผ่านจุดคัดกรอง และดาวน์โหลด Application "CMU Mobile" ลงชื่อเข้าใช้ด้วย CMU IT Account ของตนเอง (@cmu.ac.th) เพื่อใช้สำหรับการ Check in - Check out ณ จุดคัดกรอง ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง ซึ่งจะมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าชม และลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงหากมีความจำเป็น โดยยึดหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสกัน กำหนดสัดส่วนระยะห่างให้เป็นไปตามมาตรการ Physical Distancing


การประเมินสุขภาพรายวันด้วยตนเองผ่าน CMU Daily Health Passport ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดตามสุขภาพของนักศึกษาบุคลากรอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพและเป็นการป้องกันโรค อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพในการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน CMU Mobile ได้ที่


Android : https://cmu.to/AndroidCMUMobile


iOS : https://cmu.to/IosCMUMobile


วิธีใช้งาน CMU Daily Health Passport   https://www.facebook.com/cmutoday/photos/pcb.1141941086173770/1141940396173839/?type=3&theater


แกลลอรี่