แนวปฎิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษา บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และ ผู้มีประวัติสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

6 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

แนวปฎิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษา บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง สู่ มช. 
และ ผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
แกลลอรี่