คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย (โดยตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี 2567)

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
หัวหน้าสำนักวิชา
089-7015715
nattaya.s@cmu.ac.th

รองหัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
รองหัวหน้าสำนักวิชา
053-945019
tareewan.c@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9093
sirirat.panuthai@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธมน วุทธานนท์
รองศาสตราจารย์
9044
nuttamon.v@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา ทำดี
รองศาสตราจารย์
053-949064,945018, 945037
decha.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตตวดี เหรียญทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945020
jittawadee.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพร ศุทธากรณ์
รองศาสตราจารย์
053-949031
weeraporn.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ภัทราภรณ์ ภทรสกุล
ศาสตราจารย์
053-936063
patraporn.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945020, 945047
benjamas.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
รองศาสตราจารย์
053-945017
wanchai.lert@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ
รองศาสตราจารย์
053-945019
kasara.sripichyakan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945017, 053-945041
patcharin.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสิยา นารินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
949023
rangsiya.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ ดีเหลือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945019, 945039
jirawan.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวรรณ สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949017
natthawan.suwan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิดา นพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945017,949048
lalida.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945019, 053-945039
piyaporn.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
รองศาสตราจารย์
053-935018
wilawan.tuanrat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งฟ้า แสงลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945019,053 -949036
kingfa.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาภา แสนหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945021,053-225425
cattaliya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์ ขวัญเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945019,053-949040
podjanee.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา รัตนกัลยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945017,9044
kanittha.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชู อนุสาสนนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 94 9046,053 93 5041
boonchoo.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วณิชา พึ่งชมภู
รองศาสตราจารย์
053-945020, 9054, 9093
wanicha.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี ตันตรานนท์
รองศาสตราจารย์
053-949027
kunlayanee.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจาธร อินทรตุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945017,053-949046
rujadhorn.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มีชำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945017,053-949045
chutima.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
รองศาสตราจารย์
053-949030
noppamas.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053949037
preeyakamon.lert@cmu.ac.th
อาจารย์ ลวิตรา เขียวคำ
อาจารย์
053-949041
prueksalada.k@cmu.ac.th
อาจารย์ นันทรัตน์ มาตยาบุญ
อาจารย์
053945014
dolporn.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ
อาจารย์
053-949038
piyawan.nuntapong@cmu.ac.th
อาจารย์ วรรณิตา สอนกองแดง
อาจารย์
053949002
wannita.s@cmu.ac.th
อาจารย์ สุวิมล ดรุณรัศมี
อาจารย์
053935014
suwimol.d@cmu.ac.th
อาจารย์ ฐิตินันท์ ดวงจินา
อาจารย์
053935020
thitinan.d@cmu.ac.th
อาจารย์ ศิริรัตน์ นิตยวัน
อาจารย์
053-936063
sirirat.n@cmu.ac.th
อาจารย์ อภิชาติ กาศโอสถ
อาจารย์
053 945017 ต่อ 49045
apichat.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์
อาจารย์
053935014
sirinthip.p@cmu.ac.th
อาจารย์ มนัสวี ขนอม
อาจารย์
053935020
manutsawee.k@cmu.ac.th
อาจารย์ สุทธินันท์ คอดริงตัน
อาจารย์
053-935020
sutthinan.cod@cmu.ac.th
อาจารย์ ภทพร บวรทิพย์
อาจารย์
053949031
pataporn.b@cmu.ac.th
อาจารย์ เกศราภรณ์ อุดกันทา
อาจารย์
053-945021
kedsaraporn.ud@cmu.ac.th
อาจารย์ นาตยา ยาก๋อง
อาจารย์
053-935020
nattaya.y@cmu.ac.th
อาจารย์ จิราพร มิตรมาตย์
อาจารย์
053935014
chirapon.m@cmu.ac.th
อาจารย์ สุทธิรัตน์ เจริญพรพงศ์
อาจารย์
053-935014
sutthirat.cha@cmu.ac.th
นางสาว ชลกรรณิการ์ นิติภักดิ์
อาจารย์
053-935018
chonkannika.nitipak@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935017, 949047
chanchai.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
รองศาสตราจารย์
945021,949119
thitinut.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949024
sumalee.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
949020,945016,949108
piyawan.sa@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ เฉลิมสุข
อาจารย์
053945019
nonglak.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดารัตน์ ชัยอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949057
jindarat.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5017
sirirat.wichit@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นงค์คราญ วิเศษกุล
รองศาสตราจารย์
053-945016,9020
nongkran.v@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ
รองศาสตราจารย์
053 949033
wanpen.song@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี วรกิจพูนผล
รองศาสตราจารย์
053-945014, 9007
patcharee.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลวดี อภิชาติบุตร
รองศาสตราจารย์
053-949061
kulwadee.a@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
ศาสตราจารย์
053-935016, 053-949017
nongyao.ka@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สมพิศ อำไพ
อาจารย์
053-949039
somphit.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา
อาจารย์
053-949014, 053-946063
hunsa.s@cmu.ac.th
อาจารย์ กรวิชญ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์
053935018
korawit.sr@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัฐพร ออนตะไคร้
อาจารย์
053-949071
nattaporn.o@cmu.ac.th
อาจารย์ ศรีสุดา เอี่ยมรักษา
อาจารย์
053935017
srisuda.i@cmu.ac.th
อาจารย์ ศิริรัตน์ ไชยถาวร
อาจารย์
053935039
sirirat.sonted@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ โชติบาง
รองศาสตราจารย์
053 945014
jutamas.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีมนา นิยมค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945014
srimana.n@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ
ศาสตราจารย์
053-949028
akeau.u@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949003
acharaporn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา ชัยวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945019
sujitra.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053949013
kwaunpanomporn.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945019
tareewan.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-5018/9032
anon.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ธานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053949019
kanjana.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสิมา โตสงวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
949022
rangsima.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา จันทโสภีพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949019
phanida.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวพร อึ้งวัฒนา
รองศาสตราจารย์
053-949026
sivaporn.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภารัตน์ วังศรีคูณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935017
suparat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลินี สุวรรณยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-946063 949010
chalinee.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ วิชัยคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053949155
orn-anong.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์
รองศาสตราจารย์
053949011
sombat.sk@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
รองศาสตราจารย์
053-949057
chiraporn.tac@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ ศิระกมล
รองศาสตราจารย์
053-94-9060; 053-93-5021,
somjai.sira@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
รองศาสตราจารย์
053-949003
pimpaporn.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นันทพร แสนศิริพันธ์
รองศาสตราจารย์
945042, 945019,945039
nantaporn.san@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ประทุม สร้อยวงค์
รองศาสตราจารย์
053-945020
pratum.soivong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
รองศาสตราจารย์
053949116
petsunee.t@cmu.ac.th
อาจารย์ นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ
อาจารย์
053-945020
naphaphorn.w@cmu.ac.th
อาจารย์ สุกฤตา ใจชมชื่น
อาจารย์
053 935018
sukritta.j@cmu.ac.th
อาจารย์ รักษณัฎฐ์ บุดดา
อาจารย์
053-949036
duangduen.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง
อาจารย์
053935039
chadchadaporn.n@cmu.ac.th
อาจารย์ พิเศษ เขื่อนทอง
อาจารย์
35014
phiset.kh@cmu.ac.th
อาจารย์ รมิดา ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
อาจารย์
053-949025
ramida.s@cmu.ac.th
อาจารย์ วชิระ สุริยะวงค์
อาจารย์
053949031
wachira.s@cmu.ac.th
อาจารย์ จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์
053945037
jiranan.wong@cmu.ac.th
อาจารย์ กาญจนา นิมะรังกูล
อาจารย์
053935039
karnjana.chai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์ มีสุขโข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5014,5046
jutarat.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-946063
suwit.in@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945019
waraphorn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949068,053945018
waruntorn.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร. ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5014
thitima.suk@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945014
nuttanicha.baiya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา วรรณชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-946063
saranya.wan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราวรรณ อุดมความสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949047
warawan.u@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936083
thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรทอง นามพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949007
nethong.namprom@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
089-7015715
nattaya.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
รองศาสตราจารย์
053 945021
apiradee.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช ชูโต
รองศาสตราจารย์
053-945039
piyanut.x@cmu.ac.th