ทุนการศึกษา


การสมัครขอรับทุนการศึกษา 

  1. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาคณะ ให้ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
  2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลางและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ติดตามข่าวสารที่
  • เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.oop.cmu.ac.th
  • สารสนเทศด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU SIS (นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัย หรือ CMU IT Account) https://sis.cmu.ac.th
  • เพจงานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU