โครงการทุนปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในโครงการทุนปฏิบัติงานฯ สำหรับนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี โดยสามารถเลือกสมัครตามลักษณะงานที่สนใจ ทาง CMU SIS ที่ https://sis.cmu.ac.th/ แล้วคลิกเลือก CMU Job Search ระบบสารสนเทศจัดหางาน นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครงาน หรือ Resume ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 และเลือกสมัครงานที่นักศึกษาสนใจ ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบการจ้างงานจะติดต่อนัดหมายนักศึกษาเพื่อสัมภาษณ์งานต่อไป

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนปฏิบัติงาน โนโครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

    โครงการทุนปฏิบัติงานฯ ครั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ชั่วโมงละ 40 บาท ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 125 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

    สำหรับขั้นตอนการสมัครเขาร่วมโครงการทุนปฏิบัติงาน นักศึกษาสามารถสมัครได้ผ่านทาง CMU SIS ที่ https://sis.cmu.ac.th/ โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครงานหรือ Resume ในระบบ CMU Job Search ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 และเลือกสมัครงานที่นักศึกษาสนใจ ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ้างงานจะติดต่อนัดหมายนักศึกษาเพื่อสัมภาษณ์งานในรายละเอียดต่อไป เมื่อนักศึกษาได้รับการจ้างงานแล้ว จะเริ่มปฏิบัติงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563 ตามที่หน่วยงานระบุ
https://www.cmu.ac.th/th/article/043e2653-60c1-40f1-b55c-45d65d9e8791?fbclid=IwAR1tKaEnyoRmGKHGMulFlCZgdYWZOeT_53Fj_Ut5ws2H7uhlZ1afevj0_Yg


ขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน