ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
แบบสำรวจความคาดหวังผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
https://cmu.to/dIrdB

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์: (66)5394 3039
โทรสาร: (66)5394 3070
เว็บไซต์: https:// www.sdd.oop.cmu.ac.th