คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์

โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน

โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง แก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ คลอดยาก ฯลฯ บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องรีดนม ตรวจรักษา ทำวัคซีน ตรวจทางห้องปฏิบัติการ


วัน-เวลาทำการ
• วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
• วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
• วันอาทิตย์หยุดให้บริการ
• ฉุกเฉิน - ตลอด 24 ชั่วโมง ( โทรศัพท์ 053-037071 , โทรศัพท์มือถือ 081-8846119 )

ติดต่อเรา
เวบไซด์: https://moah.vet.cmu.ac.th/
โทรศัพท์: 053-037071
โทรศัพท์มือถือ: 081-8846119

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

โรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ เป็นองค์กรกำกับของมหาวิทยาลัย อยู่ในความดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพสัตว์ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 สถานบริการสุขภาพสัตว์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ สามารถดำเนินงานโดยอิสระ คล่องตัว และพึ่งตนเองได้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่นและหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ โดยมีระเบียบสถานบริการสุขภาพสัตว์รองรับ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดปั้มน้ำมัน ปตท.ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


ติดต่อเรา

เวบไซด์: https://sahcmu.vet.cmu.ac.th/ 

โทรศัพท์: 0-5394 8031 , 0-5394 8112 

อิเมล์: sah.fvm.cmu@gmail.com

ฉุกเฉิน: 20.00 -08.00 น.

(จันทร์ - อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด)

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพม้า งานแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม และรังสีวิทยา


Contact Details

ตั้งอยู่ภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

Website:  https://lahcmu.vet.cmu.ac.th/

Phone: 0-5394 8038 , 0-53948041
Mobile: 081-783-0611
H: Monday - Friday: 9:00 AM to 4:30 PM
E: Emergency: 24 Hr

ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ มช.

ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 จัดตั้งอยู่ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์สำหรับสัตวแพทย์ เจ้าของฟาร์ม และเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งไม่เพียงแต่เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษา ในเฉพาะเขตภาคเหหนือของประเทศไทย แต่สามารถให้บริการตรวจในระดับสากลด้วย ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ มช. ยังมีบริการตรวจสอบและวินิจฉัย โรคสัตว์ในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่ความถูกต้องแม่นยำของผลการตรวจและความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์ เจ้าของสัตว์ สัตวแพทย์ และเจ้าของฟาร์มที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ มช. ยังมีบริการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่มีรายงานทั้งในสัตว์และมนุษย์ อีกทั้งยังสนับสนุนนักศึกษาสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิจัย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการด้านการวินิจฉัยโรค โดยห้องปฏิบัติการศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ มช.


ที่อยู่

ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100


Website: https://vmdh.vet.cmu.ac.th/

โทรศัพท์: 0-5394-8041 , แฟกซ์: 0-5394-8041
โทรศัพท์มือถือ: 094-6362641
อิเมล์: vet_diag@cmu.ac.th

วันจันทร์ - วันศุกร์  08.30 น. - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์  08.30 น. - 16.30 น.

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย (VPHCAP)

ติดต่อเรา

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย (VPHCAP)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร: +66 5394 8073
แฟ๊กซ์: +66 5394 8072
อิเมล์: vphcap@cmu.ac.th
เว็บไซต์: vphcap.vet.cmu.ac.th
เฟสบุค: www.facebook.com/vphcap.cmu

ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า

ติดต่อเรา

ทีอยู่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

เว็บไซต์ : https://www.asianelephantresearch.com/
โทรศัพย์: +66-53-948097 ,948097
แฟ๊กซ์: +66-53-948065 ,948015
เฟสบุค : https://www.facebook.com/EREC.CMU
อีเมล : asianelephantresearch@gmail.com

ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pet Wellness Center, CMU | ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้บริการ

  •  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในสุนัข และแมว
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • ถ่ายพยาธิภายใน
  • ป้องกันเห็บ หมัด และพยาธิหนอนหัวใจ
  • ตรวจเลือดเช็ดความสมบูรณ์เม็ดเลือด และค่าเคมีในเลือด
  • ตรวจโรคติดเชื้อในสุนัขและแมว
  • ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหลังการฉีดวัคซีน
  • บริการฝังไมโครชิพ
  • ใบรับรองสุขภาพ / ฉีดวัคซีน
เปิดให้บริการ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ตั้ง: https://goo.gl/maps/xMbi55iXo3EcvEAE8

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ : 053 948 043
Line OA: https://lin.ee/kNuFII5

PET CMU: ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง

วัน-เวลาทำการ
• เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00-19.00 น.

ติดต่อเรา

โทรศัพท์มือถือ: 082 273 3224
อิเมว์: petcmu@gmail.com

Google Map : goo.gl/maps/FdAEenzULZ6RJkEj9