คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ จิตมณี
หัวหน้าภาควิชา
053943341
kritsana.j@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์
รองหัวหน้าภาควิชา
runglawan.s@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์
ศาสตราจารย์
053943341
kate.g@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญ จักร์มุณี
รองศาสตราจารย์
053941908
jaroon.jakmunee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943341
sittichai.wiroj@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชำนิ แสงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chumni.sangphagdee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943391
pakawan.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ
รองศาสตราจารย์
053 943470
somporn.chantara@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นุชนิภา นันทะวงศ์
รองศาสตราจารย์
053943341-5 ext. 220
nuchnipa.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพกาญจน์ จันทร์เดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943341 ต่อ128
nopakarn.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943-341-5 ต่อ 119
praput.th@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา มังกรอัศวกุล
รองศาสตราจารย์
pitchaya.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ ลาวัลย์
รองศาสตราจารย์
0918594447
narin.lawan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติคุณ มะโนเครื่อง
รองศาสตราจารย์
053943341
kiattikhun.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์
รองศาสตราจารย์
0-5394-3341-5 ต่อ 317
puttinan.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญวดี ลิ้มธรากุล
รองศาสตราจารย์
thunwadee.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ทินกร กันยานี
รองศาสตราจารย์
053943341
tinakorn.kanyanee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ดำริห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943341-5 ต่อ 153
kanchana.d@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
รองศาสตราจารย์
piyarat.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
worraanong.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณฉาย สายอ้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
aroonchai.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชณี แสงทอง
รองศาสตราจารย์
053-943336 ต่อ 106
padchanee.sangthong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นาวี กังวาลย์
รองศาสตราจารย์
053943341
nawee.kungwan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วงศ์ พะโคดี
รองศาสตราจารย์
053943341
wong.phakhodee@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิลา กิตติวัชนะ
รองศาสตราจารย์
0 5394 3341
sila.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
053943341
kongkiat.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุลาวัลย์ ขาวผ่อง
รองศาสตราจารย์
053-943341-5
sulawan.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิดาภา ทิน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943341
jidapha.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร
รองศาสตราจารย์
burapat.i@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธี สุรีย์
รองศาสตราจารย์
053943341
nuttee.suree@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นฤน วรจิตติพล
รองศาสตราจารย์
0 5394 3341
patnarin.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมน สุขวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943341
phumon.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าน วิริยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943341
wan.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภา ชนะวรรโณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943341-5
kullapa.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิสร เหง้าจำปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943341
chanisorn.ngao@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ กันเปียงใจ
รองศาสตราจารย์
053943342
apinun.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นัทธวัฒน์ เสมากูล
อาจารย์
053943341-5
natthawat.semakul@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิศร์ ทับทิมแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943341
pumis.th@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วสุท พรพัชรพงศ์
อาจารย์
053943381
wasut.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ชมนาด สวาสดิ์มิตร
อาจารย์
053943341
chommanad.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรบุญ พจนการุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
teraboon.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ศรีบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 943341-5 ต่อ 203
pensiri.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อุไร เต็งเจริญสกุล
อาจารย์
urai.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
aphiwat.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์
รองศาสตราจารย์
053943303
hataichanoke.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ฐปนีย์ สารครศรี
รองศาสตราจารย์
053-941907
thapanee.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943341 ต่อ 131
saranphong.yimklan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณารัฐ ณ ลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943341 ext 131
kanarat.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา มหาธีรานนท์
รองศาสตราจารย์
sugunya.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ละอองนวล ศรีสมบัติ
รองศาสตราจารย์
053943341
laongnuan.sri@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ สายปัญญา
รองศาสตราจารย์
053943341-5ต่อ128
surin.saipanya@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชำนาญ ราญฎร
รองศาสตราจารย์
053943341ต่อ 158
chamnan.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมล นาคสาทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
943341-5 ต่อ224
wimol.n@cmu.ac.th
อาจารย์ วรลักษณ์ อังศุวรางกูร
อาจารย์
053943345 ต่อ 210
woraluk.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปะราลี แว่นแก้ว
รองศาสตราจารย์
paralee.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พัฒนพงศ์ ทังสุนันท์
อาจารย์
053943342
pattanapong.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มุกดา ภัทราวราพันธ์
รองศาสตราจารย์
mookda.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินภัส รุจิวัตร์
รองศาสตราจารย์
053943341
apinpus.rujiwatra@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา พวงพิลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943341
chanida.pu@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ
รองศาสตราจารย์
053943341-5 ต่อ 127
kontad.ounnunkad@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
runglawan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม
รองศาสตราจารย์
053-943341-5 ต่อ 225
winita.punyodom@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สรพงษ์ จันทร์หอม
รองศาสตราจารย์
sorapong.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. แสงรวี ศรีวิชัย
รองศาสตราจารย์
3341-5 ext.189
saengrawee.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ จิตมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943341
kritsana.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว
รองศาสตราจารย์
053943341
panchika.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติ จันทร์ภิรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
thiti.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ลลิดา แชงค์
รองศาสตราจารย์
lalida.shank@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณปภา พรหมสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943341
napapha.p@cmu.ac.th