คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์
รองคณบดี
053943341
hataichanoke.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ
รองคณบดี
053-943391
pakawan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน
รองคณบดี
053943417
schradh.saenton@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
รองคณบดี
sukon.pra@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ตั้งทอง
รองคณบดี
053943327
chaiporn.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา
รองคณบดี
053943401
kedsarin.p@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ สกุลเสริมสุข
ผู้ช่วยคณบดี
0 5394 3367
sumet.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรวุฒิ ศรีสุขคำ
ผู้ช่วยคณบดี
053-943409 ต่อ 213
worawut.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสนคำ นุเสน
ผู้ช่วยคณบดี
053-43401
sankum.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี
ผู้ช่วยคณบดี
053943325
supanut.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ผู้ช่วยคณบดี
wijak.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรพร เพกเกาะ
ผู้ช่วยคณบดี
053941949 ต่อ 115
jeeraporn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
ผู้ช่วยคณบดี
053943327 ext.160
parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th