คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค

คณบดี
0-5394-3553 ต่อ 111

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี คุ้มสุภา
รองคณบดี
malinee.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา พิชิตปัจจา
รองคณบดี
pojjana.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล
รองคณบดี
053942953
alongkorn.k@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน
ผู้ช่วยคณบดี
053943549-50 ต่อ 135
raweewan.patsamarn@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
ผู้ช่วยคณบดี
thitiwut.boonya@cmu.ac.th