คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Master of Education Program in Educational Administration (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

Master of Education Program in Mathematics Education (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Master of Education Program in Curriculum and Instruction (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

Master of Education Program in Special Education (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้