คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ยอดดอยแม้ไม่สูงเด่น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผู้คนก็เคารพนับถือ เช่นเดียวกัน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้เป็นคณะเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ถ้าคณาจารย์ ลูกศิษย์ เรียนรู้คู่คุณธรรม และมีน้ำใจต่อกันและกัน... และต่อผู้ป่วย ผู้คนก็เคารพนับถือ Cr.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์

เข้าสู่เว็บไซต์

     การเติบโตของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

     ช่วงแรกเรียกว่า ก่อร่างสร้างคณะ เป็นช่วงที่คณาจารย์รุ่นแรก ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำคณะ โดยจัดตั้งและปรับเปลี่ยนจากภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดยท่านอาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ถาวร อนุมานราชธน คณบดีหญิงท่านแรก และได้รับการจัดตั้งให้เป็น คณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามราชกิจจานุเบกษา    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2515 การเรียนรู้ในช่วงนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นการเรียนการสอนเป็นสำคัญ โดยเน้นสอนทั้งวิชาการและทักษะวิชาชีพทันตแพทย์ ในช่วงนี้คณาจารย์และนักศึกษาจะใกล้ชิดกันมาก เพราะจำนวนอาจารย์และนักศึกษาน้อย
     ช่วงที่สองของการพัฒนาคณะให้ก้าวไปให้ทัดเทียม มาตรฐานสากล การมีคุณภาพการศึกษาและมีระบบการ ทำงานที่เห็นได้ชัดเจนทำให้คณะมีระบบการทำงานที่ ดีมากขึ้นตามลำดับ      ช่วงที่สามของการพัฒนาน่าจะเรียกว่าเขย่งก้าวกระโดด โดยทางมหาวิทยาลัยมีการปรับแนวคิด เพื่อให้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค 3.0 - 4.0 ต้องมีวุฒิปริญญา เอกหรือเทียบเท่า และคณาจารย์ต้องพัฒนาตนเองให้ได้ ตำแหน่งทางวิชาการในเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประเมินดังกล่าวจะ เน้นในเรื่องการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสาร ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำหนดไว้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพและวิชาการ