คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ยอดดอยแม้ไม่สูงเด่น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผู้คนก็เคารพนับถือ เช่นเดียวกัน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้เป็นคณะเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ถ้าคณาจารย์ ลูกศิษย์ เรียนรู้คู่คุณธรรม และมีน้ำใจต่อกันและกัน... และต่อผู้ป่วย ผู้คนก็เคารพนับถือ Cr.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สิริพร ฉัตรทิพากร

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 2909084 นักศึกษาดีเด่น : สาขาวิชาการ ตำแหน่งปัจจุบัน : ศาสตราจารย์ ระดับ 10 ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ ดร. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคมประจำปี 2561 จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัวนักศึกษา : 2309041

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคมประจำปี 2561 จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัวนักศึกษา : 2509031