คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Sciences

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ
หัวหน้าภาควิชา
sarinya.sri@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรพร เลอศิลป์
รองหัวหน้าภาควิชา
suchitporn.l@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณนิภา บุญระยอง
รองศาสตราจารย์
053-949293
wannipa.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ เทียม ศรีคำจักร์
รองศาสตราจารย์
053-949261
tiam.srikhamjak@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ชารุนันทกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949258
savitree.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรัญญา จริงจิตร
อาจารย์
053-949252
waranya.chingchit@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี มกราภิรมย์
อาจารย์
05393072
kalyanee.mak@cmu.ac.th
อาจารย์ อัจฉริยา ปัญญาแก้ว
อาจารย์
35072
autchariya.punyakaew@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี พุฒิหน่อย
รองศาสตราจารย์
053949259
supawadee.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ ผาดศรี
อาจารย์
053-949258
supaluck.phad@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อนุชาติ เขื่อนนิล
อาจารย์
053-949293
anuchart.kau@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sarinya.sri@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949256
pornpen.siri@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิศักดิ์ ชินชัย
รองศาสตราจารย์
053-949261
pisak.c@cmu.ac.th
อาจารย์ รุจิรา ใจแก้ว
อาจารย์
053-939292
rujira.jaikaew@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาลัย ชัยมะหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053949293
napalai.chai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา มั่นเขตวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
peeraya.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม
รองศาสตราจารย์
053 949259
jananya.p@cmu.ac.th
อาจารย์ อชิรญาณ์ ไชยคำ
อาจารย์
053-949259
achiraya.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ หทัยชนก อภิโกมลกร
อาจารย์
hataichanok.apiko@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร ชินชัย
รองศาสตราจารย์
053-93-9293
supaporn.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรพร เลอศิลป์
รองศาสตราจารย์
suchitporn.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน บุญฉัตรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-53-94-9252
saifon.bun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพื่อนใจ รัตตากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-9259
phuanjai.rattakorn@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053949259
piya.trevit@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภิฎา อภิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949258
sopida.apichai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรนันท์ กริฟฟิทส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-94-9259
jiranan.gr@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เกวลิน ปัญโญ
อาจารย์
35072
kewalin.panyo@cmu.ac.th
อาจารย์ ชลันดา จันทร์โทน
อาจารย์
053-949256
chalanda.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ธนศักดิ์ ขาเลศักดิ์
อาจารย์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร สังข์อู๋
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sasithorn.sung-u@cmu.ac.th
อาจารย์ ปิยวรรณ เจริญธัญกรณ์
อาจารย์
49316
piyawan.jareon@cmu.ac.th
อาจารย์ จิรทีปต์ ทวีสุข
อาจารย์
49252
chirathip.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ครองพร ชินชัย
อาจารย์
35072
krongporn.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พัชญ์พิไล ไชยวงศ์
อาจารย์
053949252
pachpilai.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัฐวิภา วาณิชย์เจริญ
อาจารย์
-
natwipa.w@cmu.ac.th