คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Go for SMART AGRICULTURE การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
หัวหน้าภาควิชา
053-944621 ต่อ 208
budsara.l@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล
รองหัวหน้าภาควิชา
053944066
yaovarate.chao@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อารี วิบูลย์พงศ์
ศาสตราจารย์
053-944066
aree.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห์
รองศาสตราจารย์
0-5394-4621 ต่อ 225
benchaphun.e@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล เศรษฐบุตร
รองศาสตราจารย์
0-5394-4018
suraphol.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองศาสตราจารย์
0-5394-1005
avorn.o@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รุจ ศิริสัญลักษณ์
รองศาสตราจารย์
0-5394-4018
ruth.si@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
รองศาสตราจารย์
wallratat.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล งามสมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4066 ต่อ 16
kamol.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทานทิพย์ กระมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
05394066 # 12
prathanthip.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
juthathip.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944066
kannika.saeliw@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944658
nathitakarn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944066
panuphan.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุกิจ กันจินะ
อาจารย์
053-944066
sukit.ka@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ
อาจารย์
053-944018
kritsada.direkwattan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย
อาจารย์
053-944066
anupong.w@cmu.ac.th
นางสาว วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม
อาจารย์
053-944088
wiriyaporn.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล
อาจารย์
053-944018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
jirawan.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944621 ต่อ 208
budsara.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pornsiri.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล
รองศาสตราจารย์
053944066
yaovarate.chao@cmu.ac.th