33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ด้านบริหารจัดการ ปี 2565


คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2565