นำเสนอแผนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2566-2569 (ฉบับร่าง) เพื่อถ่ายทอด และรับฟังข้อเสนอแนะ จากคณาจารย์และบุคลากร ชาวสัตวแพทย์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปีของคณะฯ

31 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอแผนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2566-2569 (ฉบับร่าง) เพื่อถ่ายทอด และรับฟังข้อเสนอแนะ จากคณาจารย์และบุคลากร ชาวสัตวแพทย์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปีของคณะฯ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และ Onsite ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่