สาธิต มช. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์

5 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ “กล่องชุด Kit Prep Allez” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างจากฐานคิดเชิงธรรมชาติของเด็ก และคำนึงถึงความพร้อมในการร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองทุกคน โดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดการจัดการเรียนปรับพื้นฐานแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนการศึกษา 2563 ตามกำหนด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้


เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศการเรียนปรับพื้นฐานแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์จากทางโรงเรียนฯ เข้าร่วมพบปะและพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

แกลลอรี่