โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

29 ธันวาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจาก โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูล การเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูล Covid-19 การจัดทำข้อมูลราชการ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ เป็น “หน่วยงานบูรณาการโครงการระดับมหาวิทยาลัย” (University System Integrator) โดยได้รับการอนุมัติพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 50 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 174,150,000 บาท ดูแลและสนับสนุนงานโดยหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย โครงการมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,000 อัตรา เพื่อดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูล การเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูล Covid-19 การจัดทำข้อมูลราชการ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน


นอกเหนือไปจากนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้รับโอกาส โดยถูกมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ Regional System Integrator ดูแลภาพรวมการทำงานในระดับภาคเหนือตอนบน เพื่อเชื่อมประสานงานการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยในเขต เพื่อให้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นรูปธรรมและ เกิดคุณค่า มูลค่า สูงสุดต่อพื้นที่ชุมชนในเขตภาคเหนือของเราต่อไป


ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานในเรื่องการรับสมัคร และ การคัดเลือก โดย คาดหมายว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 และ สิ้นสุดในเดือน มกราคม 2565 รวมระยะเวลาการทำงานทั้งสิ้น 12 เดือน ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.1t1u.se.cmu.ac.th / 053- 943615

ข้อมูลโดย : หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มช.
แกลลอรี่