แนวปฎิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และ ผู้มีประวัติสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

6 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

แนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง เข้าสู่ มช.
และ ผู้มีประวัติสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 

แกลลอรี่