เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจ "เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

12 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจ
"เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
.
วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ผ่านระบบ ZOOM Meeting https://cmu.to/-fsf4
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่
ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญญ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
.
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://cmu.to/lup89
(ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 16.30 น.)
.
Cr : กองพัฒนานักศึกษา มช.

แกลลอรี่