ศูนย์อินเดียศึกษา (Indian Studies Center) จัดกิจกรรม 'Indian Talk and Cooking Workshop'

16 สิงหาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Indian Talk and Cooking Workshop ในรูปแบบกิจกรรมการสาธิตการทำอาหารอินเดีย จำนวน 3 เมนู ประกอบด้วย แกงไก่ (Chicken Tikka Masala) แกงถั่ว (Masala Chhole) และโรตี (Puri) ดำเนินรายการโดย รองศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรพงษ์ หล่อสมฤดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอินเดียให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ผ่านการสาธิตทำอาหารอินเดียโดยผู้แทนจากชุมชนอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รายการ ผู้คนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้จากอาหารการกิน คนอินเดียมีอาหารที่มีเอกลักษณ์และเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก วัฒนธรรมอาหารในอนุทวีปอินเดียมีลักษณะร่วมกัน คือ ใช้เครื่องเทศและสมุนไพร เทคนิคการทำอาหารจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านประชากร ตลอดถึงความเชื่อต่างๆ ในอินเดีย ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ แนวคิด และวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศอินเดียเพิ่มมากขึ้น ณ บริเวณหน้าศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/indianstudies.cmu
แกลลอรี่