มช. จับมือ NARIT จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ThaisCube นำผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์จากสถาบันชั้นนำ ให้ความรู้ด้านพหุพาหะฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่นักวิจัยไทย

9 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ThaisCube ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้ด้านพหุพาหะฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Multimessenger astronomy) ฟิสิกส์ของนิวตริโน รังสีคอสมิก รังสีแกมมา เครื่องตรวจวัดนิวตริโน และดาราศาสตร์ในช่วงรังสีแกมมา 

พิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Albrecht Karle รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์และเครื่องมือโครงการวิจัยหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวป์ Professor Paul Evenson จาก University of Delaware, Mr.Vedant Basu จาก University of Wisconsin-Madison และ Ms.Chaira Bellenghi จาก Technical University of Munich ซึ่งเป็นนักวิจัยจากโครงการวิจัยหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวป์ บรรยายให้ความรู้ร่วมกับนักวิจัยจากประเทศไทย ได้แก่ ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.ชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อ.ดร.วิรินทร์ สนธิเศรษฐี จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อ.ดร.อเลฮานโดร ซาอีส ริเวรา และผศ.ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงการพูดคุยทางไกลกับนักวิจัยของโครงการหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวป์จากสถานีขั้วโลกใต้

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ และ รศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฟิลิปปินส์เข้าร่วมอบรม

นอกเหนือจากภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ การฝึกใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวนและสร้างแบบจำลองแล้ว ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องตรวจวัดนิวตรอนเคลื่อนที่ ChangVan ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งติดตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ThaisCube ครั้งที่ 2 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โครงการวิจัยยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อมีบทบาทสำคัญในภาคีชั้นนำของโลกร่วมกับหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวป์ทางด้านอนุภาคพลังงานสูงจากอวกาศ ที่มี ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ และศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก (ITCA) ที่ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แกลลอรี่