การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว

17 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยพิธีลงนามดังกล่าวมีผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมลงนาม

สืบเนื่องจาก กฟผ. มีความประสงค์ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เป็นฐานการดำเนินงานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับแต่วันลงนาม โดย กฟผ. เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการยื่นขอสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ส่วน มช. รับหน้าที่สนับสนุนคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้พร้อมเป็นคณะทำงานในโครงการฯ ตลอดจนพัฒนากลยุทธ อีกทั้งแนวทางความร่วมมือในกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไปจะมีการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในโครงการเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการโรงแรมเบอร์ 5 ระหว่าง กฟผ. และมูลนิธิใบไม้เขียวอีกด้วย
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29512
แกลลอรี่