มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)

16 พฤศจิกายน 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

           มหาวิทยาเชียงใหม่ โดย รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)” จากเครือข่าย Thailand Carbon Neutral Networkโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ รศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวด้วยเช่นกัน ในงาน “แถลงผลสำเร็จการดำเนินงานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประจำปี 2566 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)” โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรสมาชิกเครือข่าย TCNN และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และผ่าน FB Page องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับผลการประเมินและจัดระดับการรับรอง "องค์กรนำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)" ประเภททั่วไป โดยมีผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับ Gold และผลการตรวจวัดได้ระดับ Bronze เป็นผลงานจากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผลักดันยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความพร้อมของผลงานทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral University) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาของโลกอย่างยั่งยืน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนตั้งเป้าให้ทั้งมหาวิทยาลัย มีความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2032

         โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมในการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งด้านการจัดการของเสียเป็นพลังงานด้วยแนวคิด Zero Waste โดยศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร ที่สามารถลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 6,971 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยการติดตั้ง Solar Rooftop หรือแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคารต่างๆ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 7,545 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังดำเนินการวิจัยแลพัฒนานวัตกรรมพลังงาน การกักเก็บพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ตลอดจนได้นำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

        ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับผลการประเมินและจัดระดับการรับรอง "องค์กรนำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)" ประเภททั่วไป มีผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับ Gold และผลการตรวจวัดได้ระดับ Bronze เช่นกัน โดยสถาบันฯ มีแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในด้านต่างๆ ผ่านการดำเนินงานทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านพลังงานทดแทน อาทิเช่น โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED การปรับลดและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน การติดตั้งเซลล์แผงอาทิตย์บนหลังคา เป็นต้น

           การจัดระดับองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization : CALO) เป็นการส่งเสริม ให้องค์กรแสดงความเป็นผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรผ่านการแสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร โดยมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และเป้าหมายของความตกลงปารีสและได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ มาตรฐานสากลที่เทียบเท่า

#มช_มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
#องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
#มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2032

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/100071131735461/posts/376510008063387/?mibextid=WC7FNe
แกลลอรี่