Seoul National University's representatives visited Chiang Mai University to strengthen academic ties.

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Woojae Seong จาก Seoul National University ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทางด้าน Prof.Dr.Woojae Seong ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา และการมาเยือนคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองสถาบัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งหวังที่จะร่วมมือกับ Seoul National University อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมต่อไป
แกลลอรี่